Nurty pedagogiczne w  edukacji

Centrum Edukacji Creative Mind School

Inteligencje wielorakie

Teoria wielorakich inteligencji wyróżnia 8 typów inteligencji:

Inteligencja językowa  - charakterystyczne jest zainteresowanie światem słowa, mówionego i pisanego, umiejętność wypowiadania się i logicznego ujmowania zdarzeń; wrażliwość na rymy, znaczenie słów, dźwięki. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez słowo.

Inteligencja Matematyczno – Logiczna -  Charakterystyczne jest zainteresowanie światem przedmiotów, symboli liczbowych i operacji matematycznych. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez liczby oraz ciągi zdarzeń.

Inteligencja ruchowa - Charakterystyczna jest zdolność wykorzystywania własnego ciała, ukierunkowanego ruchu oraz sprawne posługiwanie się przedmiotami. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez ruch i kontakt fizyczny.

Inteligencja Wizualno – Przestrzenna - Charakterystyczna jest zdolność do tworzenia w umyśle obrazów, relacji przestrzennych oraz wizualizacji. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez obraz i formy przestrzenne.

Inteligencja muzyczna  - Charakterystyczna jest łatwość percepcji i tworzenia muzyki, muzykalność, dostrzeganie i rozumienie struktury utworów muzycznych . Świat odbierany i rozumiany jest poprzez dźwięki, rytm, melodie i kompozycję.

Inteligencja przyrodnicza -  Charakterystyczna jest duża wrażliwość, zdolność dostrzegania wzorców w naturze, rozpoznawania i kategoryzowania przedmiotów oraz świata fauny i flory. Świat odbierany jest poprzez naturalne środowisko i otoczenie.

Inteligencja intrapersonalna - Charakterystyczna jest wysoka samoświadomość, zdolność do refleksji nad sobą, własnym zachowaniem i postępowaniem, motywacją i emocjami, tworzenie adekwatnego obrazu siebie i poszukiwanie odpowiedzi na trudne pytania. Świat postrzegany jest przez pryzmat własnej osoby.

Inteligencja Interpersonalna - Charakterystyczna jest zdolność do wchodzenia w interakcje z innymi, rozumienia innych ludzi, współodczuwania oraz umiejętność komunikowania się, negocjowania i wypracowywania kompromisów. Świat postrzegany jest poprzez pryzmat drugiego człowieka.

Diagnoza profilu inteligencji przeprowadzona przez wychowawcę przy współudziale Rodziców ucznia jest niezbędna w ustaleniu właściwej, sprzyjającej każdemu Dziecku organizacji Indywidualnej Ścieżki Rozwoju. Szkoła i przedszkole korzysta z wystandaryzowanych arkuszy diagnozy profilu inteligencji opierając się przede wszystkim na ukierunkowanej obserwacji dziecka podczas zajęć i zabaw.