Nurty pedagogiczne w  edukacji

Centrum Edukacji Creative Mind School

Metoda projektu

Metoda projektów (jako metoda nauczania) zrodziła się w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku. Za jej twórcę uważa się Williama H. Kilpatricka, który twierdził, że uczniowie powinni sami zdobywać wiedzę i sprawdzać umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych. Uważał, że zmuszanie uczniów do wykonywania zadań przez nich niechcianych nie przynosi zadowalających i trwałych efektów, zatem aby nauczanie przynosiło jak najlepsze efekty, to wychowankowie powinni wybierać sobie zadania dostosowane do ich możliwości i uzdolnień. 


Nauczanie metodą projektu jest alternatywą dla tradycyjnego systemu nauczania, w którym dzieci przyswajają wiedzę biernie. Projekty z samej swojej istoty wymagają od ucznia uzyskania wiedzy z różnych dziedzin, co powoduje, że przyswajana wiedza nie jest zamknięta w wąskie ramy poszczególnych przedmiotów. Wiedza i umiejętności nabyte przez uczniów w procesie realizacji projektu są wykorzystywane przez nich w życiu codziennym.


Głównymi cechami odróżniającymi projekt od innych metod nauczania są: interdyscyplinarność, progresywna rola nauczyciela, podmiotowość dziecka, i odejście od tradycyjnego sposobu nauczania, co znaczy, że produkt końcowy projektu nie jest sam w sobie przedmiotem oceny, dużo ważniejsza jest praca włożona przy jego wytwarzaniu.